Bayan

 • 3Feb19 Insani Bunyado par khidmath e khalq ki ahmiyat

  ( Islahi Majlis | 3 Feb 2019 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) )   Click Here To Download  

 • Khususi Majlis 04 10 Jun 18

  ( Islahi Majlis after Zohar | Ramazan Iti’kaf 2018 | 10 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Khususi Majlis 03 9 Jun 18

  ( Islahi Majlis after Zohar | Ramazan Iti’kaf 2018 | 09 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Din Ka Kaam aur Raat ki Ibadat 8 Jun 18

  ( Dars e Quran after Taraweeh | Ramazan Iti’kaf 2018 | 08 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Muttaqi Banna Muskil Nahi Hai 7 Jun 18

  ( Dars e Quran after Taraweeh | Ramazan Iti’kaf 2018 | 07 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Khususi Majlis 02 7 Jun 18

  ( Islahi Majlis after Zohar | Ramazan Iti’kaf 2018 | 07 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Apni Apni Roshni Saat Lekar Chalna hai 6 Jun 18

  ( Dars e Quran after Taraweeh | Ramazan Iti’kaf 2018 | 06 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Khususi Majlis 01 6 Jun 18

  ( Islahi Majlis after Zohar | Ramazan Iti’kaf 2018 | 06 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download

 • Dua Before Iftaar 6 June 18

  ( Dua Before Iftar | Ramazan Iti’kaf 2018 | 06 Jun 2018 | Shaykh Sayyed Mohammed Talha Qasmi Naqshbandi (DB) ) Click Here To Download